ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του ιστοχώρου www.aigeis-milos.gr, που είναι ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας Aigeis-Milos (στο εξής "ο ιστοχώρος").

Η χρήση του ιστοχώρου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτού.

Παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης

Η Aigeis-Milos καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου να διέπονται από ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, σαφήνεια, διαθεσιμότητα και χρονική εγγύτητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Aigeis-Milos για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη/επισκέπτη του ιστοχώρου λόγω της χρήσης αυτού.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του ιστοχώρου, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την Aigeis-Milos, συλλέγονται από την Aigeis-Milos από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες/επισκέπτες του ιστοχώρου αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα). Η απαιτούμενη απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, επομένως, θα συμφωνείται αμοιβαία σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο της αγοράς.

Στον χρήστη/επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η Aigeis-Milos δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω του ιστοχώρου πληροφοριών.

Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοχώρου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης/επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοχώρου.

Δεσμοί (links) προς ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω του ιστοχώρου είναι δυνατό να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών.

Η Aigeis-Milos δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων ή δικτυακών τόπων.

Η Aigeis-Milos δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τρίτους παροχείς προϊόντων ή υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στον ιστοχώρο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Aigeis-MIlos ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, συνολικά ή μερικά, του περιεχομένου του ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Aigeis-MIlos . Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστοχώρο www.aigeis-milos.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Λειτουργία του ιστοχώρου

Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η Aigeis-Milos δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστοχώρου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση / αντιγραφή / φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστοχώρου. Ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Aigeis-Milos διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο του ιστοχώρου, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του ιστοχώρου θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.aigeis-milos.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Καμία τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης του www.aigeis-milos.gr δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό το έγγραφο.

TERMS OF USE

The purpose of this document is to list the terms and conditions governing the use of the www.aigeis-milos.gr website, which is the internet site of the Aigeis-Milos that provides Internet and multimedia related services, (henceforth “the website”).

Use of the website requires complete and unconditional acceptance of the terms mentioned which apply to all the contents herein.

Provision of information and news

Aigeis-MIlos makes every possible effort to ensure that information and all contents of the website is correct, accurate, complete, sufficient, clear, available and timely but can not guarantee and is not liable for achieving the existence of this data.

Under no circumstances, including negligence is Aigeis-Milos liable for any kind of damage caused to the user/visitor of the website directly or indirectly by using the website.

Information and other data made available to users/visitors through the website, to the degree that they do not pertain to Aigeis-Milos directly, are gathered from sources accessible to the public and are provided to the users/visitors of the website exclusively for informative reasons.

Information and other data may include general descriptions regarding the technical capabilities of individual products or services which may not be available in some cases (e.g. due to product changes). Therefore, description and characteristics of a product or service shall be mutually agreed in each case at the time of purchase.

The user/visitor is exclusively responsible for using, evaluating, appreciating and utilizing individual information provided. The user/visitor is exclusively liable for any business or other decision making on the basis of this information and Aigeis-Milos is not obligated to cover or restitute any damage or contradiction resulting from the information provided through the website.

The user/visitor is responsible for accessing the website services and this access may require payment of fees to third parties (e.g. internet service providers, internet time charge). The user/visitor is exclusively responsible for paying the relevant fees. Also, the user/visitor is exclusively responsible for outfitting his/her personal equipment with the necessary technological equipment that will allow access to the website services.

Links to third party webpages and websites

The website may provide users/visitors with the ability to connect to third party webpages and websites through special links (links, hyperlinks, banners) the contents of which are the exclusive responsibility of these entities.

Aigeis-Milos does not guarantee their availability and does not approve nor is liable for their contents, correctness, legality, completeness, timeliness and accuracy of information nor for the quality and attributes of products or services made available by these entities through the webpages or websites above.

Aigeis-Milos is under no circumstances liable for the user¢s/visitor¢s communication with third party providers of products or services which may be advertised in the website nor for any possible commercial transaction that may result from the relationship between them.

Intellectual property rights – Trademarks

The website contents (information material in any form, data, graphics, trademarks, names, logos, etc.) are the intellectual property of Aigeis-MIlos or its right-holders, which falls under the protection of Greek and EU legal provisions.

Any form of republication, transmission, transfer, reproduction, distribution, presentation, connection, downloading or exploitation in any other form, of the contents of this website for commercial or other purposes in part or in whole in any manner or means without prior written permission by Aigeis-Milos is prohibited. Excluded is the case of saving a single copy of part of the contents in a simple PC for private use and not for public or commercial use, without deleting their origin from the website www.aigeis-milos.gr and without infringing on intellectual and industrial property rights in any manner.

Website operation

Internet is not a safe environment and Aigeis-MIlos does not guarantee that all website operations are continuous or free of any errors or viruses and is not liable for any loss of data or other damage to the user/visitor or third parties which is caused through the use / copy / download or corruption or virus infection or other non allowed interventions by third parties to the files and information made available through the website. The user/visitor is exclusively responsible for protecting his/her system from viruses.

Amendment of terms of use

Aigeis-Milos retains the right to at any time amend the terms of use herein and the contents of the website and users/visitors must check each time for possible changes. If they continue to use the website it will be assumed that they have accepted these amendments.

Applicable law and other terms

The aforementioned terms and conditions for use of www.aigeis-milos.gr and any amendment thereof are governed by Greek law, the laws of the European Union and relevant international conventions. Any modification of the www.aigeis-milos.gr terms and conditions that has not been stated in writing and has not been incorporated in this document shall not be taken into consideration. The competent Courts of the city of Athens, Greece shall resolve any difference that may arise from the interpretation or application herein.


ΓΕΜΗ: 049506638000
ΜΑΓ: 1339275